Wygraliśmy złożony spór dotyczący zamówienia publicznego o wartości ponad 20 mln euro. Zamówienie to dotyczyło dostawy Cyklotronu, tj. innowacyjnego urządzenia służącego do wytwarzania radiofarmaceutyków. Urządzenie to zostało zamówione przez czołowego polskiego producenta i dystrybutora preparatów medycznych.

Od poprzedniego orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, zapadłego w I instancji, Wykonawca wniósł skargę. Jednakże Sąd Okręgowy w Warszawie jako organ orzekający w II instancji, podzielił pogląd Kancelarii Whitestone Legal co do procedury określonej w artykule 26 ust. 3 pzp. Tym samym pozytywne rozstrzygnięcie przed KIO dla Klienta Kancelarii zostało podtrzymane przez Sąd Okręgowy.


„Procedura określona w art. 26 ust. 3 pzp jest szczególnym narzędziem służącym konwalidowaniu błędów wykonawców. Jednakże z całą stanowczością należy stwierdzić, iż wyżej wymieniona procedura nie może być interpretowana w sposób rozszerzający i stanowić obowiązku dla zamawiających doprowadzenia do stanu, w którym oferty wykonawców będą prawidłowe.” – skomentował po rozprawie mecenas Michał Wilczyński. Skoro Zamawiający wysyła do Wykonawcy wezwanie o określonej treści, wskazując dokładnie jakiego rodzaju oświadczenia żąda oraz wskazując sankcję w postaci wykluczenia, to Wykonawca winien uczynić takiemu żądaniu zadość, zarówno co do treści, formy jak i terminu – podkreślił z kolei Sąd Okręgowy w Warszawie.

Powrót do Aktualności